Avís legal

Informació General 

Aquest és un avís d’obligada lectura i acceptació, ja que regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades per les empreses i persones usuaris d’aquest LLOC WEB corporatiu de Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz – Casal de la Santa Creu. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i visualitzar o utilitzar els seus continguts i funcionalitats implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions d’aquest AVÍS LEGAL que implica l’acceptació de les CONDICIONS GENERALS D’ÚS, explícites en aquest document, incloent les obligacions derivades del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

TAULA INFORMATIVA BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLEINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:
En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Casal Santa Creu. Dirección: Passeig les Gorgues, 5. Codi postal 08511 L’Esquirol (Barcelona).
FINALITATTractament de les dades personals per materialitzar la relació contractual establerta amb aquesta residència.
LEGITIMACIÓEl tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part del Responsable de Tractament per donar compliment a les obligacions legals i contractuales.
ACTIVITATS DE TRACTAMENTL’entitat disposa d’un registre d’Activitats de Tractament degudament actualitzat.
DESTINATARISNo seran objecte de cessió a tercers, llevat del consentiment de la persona titular o en virtut d’una llei que així ho obligui i/o ampari. No hi ha previsió de transferències internacionals de dades, encara que és possible que per obligació legal es deban comunicar algunes dades a les autoritats administratives.
PROCEDÈNCIALes dades es recullen de les persones interessades o de qui ostenti la seva representació legal.
CONFIDENCIALITAT, MESURES DE SEGURETAT i PRINCIPI DE FINALITATLes dades seran tractades per persones sotmeses al deure de secret professional i/o confidencialitat, amb les mesures de seguretat reglamentàriament previstes i utilitzades exclusivament per a les finalitats legítimes per a les quals es recullen.
CONSERVACIÓLes dades són conservades durant els terminis legalment previstos i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació i destruïdes posteriorment.
DRETSQualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme en aquesta entitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi, davant el Responsable de Tractament a l’adreça supra esmentada.
Delegat de Protecció de Dadesdpd@hhsantacruz.org

L’usuari no podrà registrar-se en aquest portal sense expressar la seva conformitat amb aquest Avís Legal i tot el seu contingut. Sempre que s’accedeixi i s’utilitzi el Portal, s’entendrà que l’usuari està d’acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d’aquest Avís Legal.

El titular també és el Responsable del Tractament de les dades personals de les persones físiques que les facilitin o cedeixin a través d’aquest WEB.

Aquesta entitat, en el marc de la seva activitat i funcions legalment atribuïdes, posa diferents continguts a disposició de les persones usuaris d’aquest portal per tal que puguin fer un ús racional d’ells i atendre les seves necessitats d’informació amb la finalitat de facilitar la relació amb els usuaris que accedeixin a aquest lloc WEB.

L’usuari accedeix a aquest lloc WEB d’acord amb el principi de bona fe, complint les normes d’ordre públic, les presents condicions generals d’ús i, si escau, les condicions específiques que siguin aplicables. Queda prohibit fer una explotació comercial de la informació i els materials als quals accedeix l’usuari d’aquest portal.

L’accés a aquest portal es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o al titular d’aquest lloc web.

L’usuari té expressament prohibit l’ús i l’obtenció dels serveis i continguts oferts en aquest portal per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin alguna activitat o servei concret, el qual estarà degudament especificat.

La informació que sigui facilitada per l’usuari, passarà a formar part de la base de dades d’aquesta organització. L’usuari té dret a consultar i modificar les seves dades o donar-se de baixa d’aquesta base de dades, en qualsevol moment, i a exercir qualsevol altre dret reconegut per la legislació vigent.

El titular d’aquest lloc web es compromet a utilitzar les dades exclusivament per a la relació establerta i a no facilitar les dades recollides en aquest lloc a tercers sense consentiment, llevat d’imperatiu legal o alguna altra font legitimadora, de conformitat amb el que recull la legislació vigent. L’usuari pot rebre informació del seu interès per qualsevol mitjà, inclosa la telemàtica. No obstant això, pot donar-se de baixa de la llista de distribució en qualsevol moment, llevat que les seves dades ja hagin de ser conservades per aquesta entitat per mandat o obligació legal o alguna altra font legitimadora, de conformitat amb el que recull la legislació vigent.

És responsabilitat de l’usuari i així ho reconeix, notificar a aquesta organització qualsevol canvi en la informació o en les dades personals facilitades.

Condicions Generals

Limitació de responsabilitat

El titular d’aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de disponibilitat del sistema, fallades de la xarxa o tècniques que provoquin una interrupció o una interrupció en el lloc web. De la mateixa manera, el titular d’aquest lloc web no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar la propagació de virus informàtics o altres elements en el sistema.

El titular d’aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol actuació contrària a les lleis, costums o que vulneri les obligacions establertes en aquest Avís Legal, per part de qualsevol persona d’aquesta entitat o qualsevol usuari de la xarxa. No obstant això, quan aquesta entitat tingui coneixement de qualsevol conducta a la qual es refereix el paràgraf anterior, adoptarà les mesures necessàries per resoldre amb la màxima urgència i diligència els conflictes plantejats.

El titular d’aquest lloc web s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de l’entremig de tercers no autoritzats.

El titular d’aquest lloc web té implementats procediments de seguretat proactius en matèria de protecció de dades personals i aplica mesures de seguretat per defecte i des del disseny de qualsevol tractament.

L’usuari, en introduir les seves dades d’alta inicial i / o accés o en formularis de captació d’aquest lloc web, presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, sense reserves i sense excepció, de forma lliure, informada, específica i inequívoca, per a la finalitat de la relació entre ell i aquesta entitat.

L’acceptació d’accedir a aquest portal per part de l’usuari és una decisió considerada com a lliure, ja que aquest pot decidir no entrar-hi, si així ho desitja. És un acte de manifestació de la seva voluntat.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com a informada, ja que se li explica en aquest document totes les obligacions i normes que ha de contemplar i les seves conseqüències, en cas que finalment decideixi accedir a aquest lloc.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com a específica, ja que el tractament de dades personals que pugui estar associat a l’accés i navegació per aquest lloc, només ho serà per complir amb la relació que s’estableix entre l’usuari i aquesta entitat.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com a inequívoca, ja que l’usuari està degudament informat del tractament de les seves dades en tot moment, i l’usuari ho consent sense que dels textos o explicacions sobre el que es farà amb les seves dades personals, pugui entendre’n una finalitat diferent a la que presta el seu consentiment.

IMPORTANT: Qualsevol informació proporcionada per l’usuari mitjançant els mecanismes per adjuntar arxius presents en aquest portal és de caràcter voluntari per part de l’usuari, i aquest reconeix que disposa de la legitimació legal suficient per realitzar aquestes entregues de documents i que, en cas que els documents o informacions adjuntades continguin dades de caràcter personal de l’usuari o de tercers, manifesta expressament que disposa del consentiment dels afectats per a aquesta cessió o ampar legal suficient i habilitant per fer-ho. En aquest sentit, l’entitat emprendrà les accions legals oportunes en defensa dels seus interessos si resulta perjudicada per l’entrega de documents per part dels usuaris sense que es disposi dels requisits legalment exigibles, com ara el consentiment de tercers.

Informació sobre els enllaços

El titular d’aquest lloc web no es fa responsable dels llocs web aliens als quals es pot accedir mitjançant enllaços “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un lloc web aliè és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè al lloc web d’aquesta entitat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres enllaços o llocs web, de la interrupció del servei o de l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar malament un enllaç, tant en connectar al lloc web d’aquesta entitat com en accedir a la informació d’altres llocs web des del lloc web d’aquesta entitat o aquest portal.

Informació sobre la utilització de cookies

En aquest lloc web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes galetes és millorar el servei que s’ofereix als clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’última visita de l’usuari al lloc web.
  • Disseny de contingut que l’usuari va triar en la seva primera visita al web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Podeu obtenir més informació accedint a la pestanya amb aquest nom situada a la pàgina principal d’aquest lloc web.

Renúncia i limitació de responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web d’aquest lloc web poden contenir incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Aquesta entitat pot introduir millores i/o canvis en els serveis o continguts en qualsevol moment.

El titular d’aquest lloc web ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades fiables, però, tot i que s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no es garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest portal tenen únicament una finalitat informativa quant a qualitat, situació i serveis.

Informació sobre l’exempció de tota responsabilitat derivada d’un error tècnic i de contingut

El titular d’aquest lloc web declina qualsevol responsabilitat en cas d’interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. A més, el titular d’aquest lloc web no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

El titular d’aquest lloc web no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components perjudicials, sense perjudici que aquesta entitat realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions basades en la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la verificació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts proporcionats per aquesta entitat, així com els continguts emesos a través de les seves pàgines web o d’aquest portal, constitueixen una obra en sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

El titular d’aquest lloc web és propietari o disposa dels legítims drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest portal.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’express i previ consentiment per escrit del titular d’aquest lloc web.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web i en aquest portal, i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta entitat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen també una obra en sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin aplicables. L’incompliment del que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte pel qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’aquesta entitat.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per aquesta entitat, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin subjectes a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

El titular d’aquest lloc web és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis oferts en ella, així com la publicació consequent de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin enviar per correu electrònic.

El titular d’aquest lloc web, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d’evitar que a través dels seus llocs web es puguin abocar a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o perjudicials.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web del titular d’aquest lloc web suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen el titular d’aquest lloc web per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents al titular d’aquest lloc web, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, durant tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris renuncien a qualsevol pretensió remuneratòria per part del titular d’aquest lloc web.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, el titular d’aquest lloc web queda autoritzat igualment per a procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics pel qual un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme pel titular d’aquest lloc web per al seu funcionament.

En concret, queda prohibida tota vinculació, hipervinculació, enmarcament o enllaç similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web del titular d’aquest lloc web sense el consentiment previ, express i per escrit del titular d’aquest lloc web. Qualsevol trasgressió del que s’estableix en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual del titular d’aquest lloc web sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

El titular d’aquest lloc web no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, del mateix mode que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hipervincles, enmarcaments o vincles similars des dels llocs web del titular d’aquest lloc web.

El titular d’aquest lloc web es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a aquest lloc web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Aquest avís legal ha estat actualitzat a la data d’avui i pot tenir variacions futures. Per això, l’usuari ha d’accedir-hi, llegir-ho atentament i acceptar-ho, en cada connexió a aquest portal.