Garanties

MESURES D’ESMENA. GARANTIES

En el cas d’incompliment di els compromisos adquirits en la present carta de serveis, les personas afectadas potn posar-ho de manifest pels mitjans que estimi oportuns (veure apartat anterior) davant l’Adreça de la Residència quien respondrà en un termini màxim d’10 dies hàbils, explicant les raons de l’incompliment i les mesures adoptades en conseqüència.

Les mesures d’esmena adoptades es faran públiques en el document FO-PR-14-01 ACTUACIONS DAVANT RECLAMACIONS O QUEIXES, SUGGERIMENTS I FELICITACIONS