Transparència


PREàMBUL

Aquest Codi recull els principis i deures que orienten l’activitat dels centres que pertanyen a l’Associació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya.

És producte d’un procés de consulta i participació d’aquests centres i els seus professionals que té en compte les característiques i necessi- tats específiques de l’Associació.

Com a codi ètic, la seva finalitat és definir i especificar criteris i regles ètiques per a guiar la pràctica professional en aquests centres. Els professionals que hi treballen poden també regir-se pel Codi ètic específic d’una professió, així com per les normes legals prescrites per la legislació, a les quals estan subjectes també els centres. Aquest Codi és de naturalesa ètica, encara que té implica- cions jurídiques.

Es divideix en tres parts.

 1. Valors i principis fonamentals.
 2. Deures del professional.
 3. Deures del centre.

Partint d’uns valors i principis fonamentals (part I), els articles que expressen els deures derivats d’ells s’estructuren en dues parts segons els agents sobre els quals recauen aquests deures: el profes- sional (part II) i el centre (part III). Dins d’aquestes parts, els deures es defineixen segons l’agent que és objecte o receptor d’aquests deures: la persona atesa, els companys, el centre, altres institucions i la societat en general. És, doncs, un Codi estructurat en agents, no en temes o valors (que apareixen transversalment en totes les parts).

El seu àmbit d’aplicació són els centres (en endavant, ‘el centre’) que formen part de l’Associació.

VaLORS I PRInciPIS FOnaMEnTaLS
 1. Persona i qualitat de vida. La persona i la seva qualitat de vida són el fonament i la finalitat última de l’activitat del centre.
 2. Dignitat. La dignitat de la persona és el valor fonamental que orienta l’activitat del centre i dels seus treballadors.
 3. Drets fonamentals. L’activitat del centre es basa en el respecte i la promoció dels drets humans fonamentals, especialment el dret a la vida, des del seu inici fins a la seva fi natural.
 4. Valors evangèlics. L’atenció en el centre es presta segons els valors de l’Evangeli i dels ensenyaments de l’Església Catòlica.
 5. Excel·lència professional. L’atenció en el centre ha de regir-se per l’excel·lència professional, basada en la major qualitat tècnica i humana possibles en funció dels recursos disponibles.
 6. Atenció integral. El centre ha d’oferir una atenció que tingui en compte totes les dimensions de la persona (física, psicològica, social, espiritual…).
DEURES DEL PROFESSIOnaL

El compromís ètic del professional del centre es concreta en els següents deures:

A. Envers la persona atesa
 1. Actuar sempre cercant el seu major bé i interès.
 2. Establir una relació basada en el respecte, el compromís i la confiança.
 3. Procurar una atenció de qualitat, basada en el màxim aprofitament dels coneixements científics i pràctics i dels recursos tècnics disponibles en la professió i en el centre.
 4. Oferir una atenció el més humanitzada possible, segons les exigències de la dignitat de la persona.
 5. Oferir una atenció personalitzada, adaptada a les circumstàncies i necessitats de la persona atesa.
 6. Cuidar i protegir especialment les persones ateses més vulnerables (per edat, situació social, grau de dependència, etc.).
 7. Proporcionar un tracte delicat i atent, inspirat en l’amabilitat, l’empatia i la cordialitat.
 8. Regir-se per criteris d’igualtat i de no discriminació.
 9. Oferir una atenció que respecti i afavoreixi el seu desenvolupament integral, en les diverses dimensions: física, psicològica, social, espiritual…
 10. Afavorir i estimular la seva responsabilitat i autonomia en la cura de la pròpia vida i la salut.
 11. Vetllar per la pròpia cura i integritat (corporal, psicològica, ètica…).
 12. Procurar l’actualització periòdica dels coneixements i les habilitats professionals.
 13. Oferir, adaptant-se a les circumstàncies i la competència de la persona atesa, la informació necessària perquè aquesta pugui conèixer el seu estat i situació i, si escau, per a la presa de decisions per la seva part o per part del seu representant legal.
 14. Examinar la comprensió que la persona atesa té de la informació que rep.
 15. Respectar la seva autonomia. Aquest deure exigeix:
  • 21.1. Valorar amb rigor el seu nivell de competència perquè pugui prendre totes les decisions que aquest nivell li permeti.
  • 21.2. Fomentar i obtenir el seu consentiment, tàcit o exprés.
  • 21.3. En situacions de manca de competència per a la presa de decisions, respectar les voluntats o instruccions sobre l’atenció expressades amb antelació de manera escrita o oral.
 16. Respectar la seva intimitat en totes les dimensions: corporal, ideològica, de valors i preferències, etc.
 17. Mantenir la confidencialitat en l’ús de la informació. Aquest deure exigeix:
  • 23.1. Recollir sobre ella únicament la informació necessària per a l’assistèn- cia que se li presta.
  • 23.2. Mantenir la deguda reserva sobre les seves dades guardant el secret professional (sigui individual o compartit) abans, durant i després de la relació assistencial, excepte en els següents casos:
   • (a) consentiment (tàcit o exprés) per part de la persona atesa per a compartir aques- tes dades amb terceres persones (familiars, etc.),
   • (b) perill greu per a la integritat o la vida de la persona atesa;
   • (c) perill greu per a la integritat o la vida de terceres persones;(d) obligacions de tipus legal (procés judicial, controls de l’Administració, etc.).
  • 23.3. Sol·licitar el seu consentiment o el del seu representant per a utilitzar aquesta informació amb finalitats diferents de les assistencials.
 18. Adequar l’ús dels mitjans i instruments assistencials (de cures, de diagnòstic, de teràpia, etc.) a la seva situació, evitant les actuacions i proce- diments perjudicials, innecessaris, desproporcionats o fútils.
 19. En situacions de final de vida, acompanyar-la en aquest procés i, quan sigui necessari, proporcionar-li o facilitar-li l’accés a cures pal·liatives.
 20. Quan escaigui, ajudar la seva família (o altres agents relacionats amb ella) en el tracte i atenció que li presta, oferint-li el suport oportú.
B. Envers els companys i el centre
 1. Respectar la identitat i els valors del centre.
 2. Respectar i fer respectar les normes i directrius de règim intern del centre.
 3. Treballar amb sentit de responsabilitat envers els companys, el centre, la professió i la societat.
 4. Actuar amb lleialtat personal i professional.
 5. Tractar els companys sense discriminacions, amb respecte i amabilitat, independentment del seu càrrec o posició, amb actituds que afavoreixin un ambient propici i cordial, a fi d’aconseguir un treball eficaç i el benestar de la persona atesa.
 6. Gestionar les discrepàncies i crítiques de manera constructiva, prudent i respectuosa amb els canals establerts.
 7. Facilitar i impulsar la col·laboració i el treball en equip i interdisciplinari.
 8. Procurar el desenvolupament personal i la formació contínua (pròpia i dels altres) relacionats amb la competència professional.
 9. Utilitzar de manera responsable i –quan escaigui- confidencial la infor- mació sobre el centre i els companys, tant durant com després de la seva relació amb la institució.
 10. Utilitzar de forma responsable els recursos del centre.
 11. Cooperar, des del seu lloc i funcions, en la millora contínua de la qualitat de l’atenció oferida en el centre.
 12. Procurar l’avenç de les tècniques i coneixements que poden millorar l’assistència, compartint-los amb els companys, el centre, la professió i la societat.
 13. Exercir de manera correcta l’objecció de consciència. Aquest deure exigeix que l’objecció:
  • (a) es refereixi a un tema amb contingut moral,
  • (b) es refereixi a una acció d’importància notable per a l’individu,
  • (c) tingui caràcter d’omissió (que consisteixi a ‘no fer’),
  • (d) es relacioni amb un acte que exigiria la participació necessària i directa del professional,
  • (e) sigui comunicada amb antelació a la institució,
  • (f) no comporti un dany o un obstacle per als drets de l’usuari i d’altres treballadors.
 14. Contribuir a què els principis i deures recollits en aquest Codi siguin respectats per totes les persones implicades en el servei a la persona atesa.
DEURES DEL CEnTRE

El centre, com a institució, estableix relacions amb altres agents –persones, institucions i societat en general-, relacions que exigeixen els següents deures.

 1. Mantenir la seva identitat i valors propis.
 2. Desenvolupar i complir la seva missió, posant els mitjans necessaris i adoptant les mesures adequades per a aconseguir-ho.
 3. Col·laborar, amb sentit de responsabilitat i en la mesura de les seves possibilitats, en la promoció del bé comú, amb especial atenció a les perso- nes més vulnerables i desfavorides.
 4. Desenvolupar una gestió que garanteixi, respecte a les persones i agents interns i externs al centre, un tracte basat en la igualtat i en la no discriminació.
 5. Com a entitat sense ànim de lucre, destinar els recursos econòmics obtinguts per la seva activitat assistencial al desenvolupament equilibrat del centre i a l’actualització dels seus recursos, tant en l’àmbit humà com en el tecnològic.
 6. Conjugar, de forma equilibrada, la sostenibilitat econòmica del centre amb la responsabilitat social i els valors i missió propis de la institució.
 7. Desenvolupar una política de millora contínua de la qualitat.
 8. Desenvolupar una gestió que faciliti i promocioni la humanització de l’assistència.
 9. Dotar als treballadors i al centre de les condicions i els recursos necessa- ris per a oferir a la persona atesa una atenció personalitzada.
 10. Tractar els treballadors de manera justa, mantenint condicions laborals dignes i adequades.
 11. Fomentar i facilitar la formació contínua dels professionals per a garantir la seva competència professional i la qualitat en l’atenció que presten.
 12. Tractar amb discreció i/o confidencialitat la informació sobre persones i institucions a la qual té o ha tingut accés de manera directa o indirecta.
 13. Regir-se per criteris de lleialtat i honestedat en les relacions amb altres agents i institucions.
 14. Desenvolupar, segons les circumstàncies i els recursos disponibles, de manera independent o en col·laboració amb altres institucions, activitats de formació i sensibilització relacionades amb l’àrea en la qual el centre porta a terme la seva activitat assistencial.
 15. Contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a l’avenç dels coneixe- ments científics i tècnics relacionats amb l’assistència.
 16. Establir i millorar les vies de comunicació amb tots els agents implicats en la missió del centre.
 17. Fomentar la participació dels treballadors en els processos de millora de la gestió del centre en funció de les capacitats i les responsabilitats de cada persona.
 18. Facilitar la participació de les persones ateses en el centre i, segons les circumstàncies, d’altres agents (família, associacions…), en la millora de la gestió, els recursos i els serveis de la institució.
 19. Procurar que la gestió de recursos i el desenvolupament de les activitats del centre siguin respectuosos amb el medi ambient.
 20. Vetllar perquè els valors de la institució siguin coneguts i impregnin l’activitat del centre.
 21. Vetllar perquè els principis i deures d’aquest Codi siguin coneguts, respectats i aplicats. En el cas d’incompliment dels principis i deures recollits en aquest Codi, si escau, es podrà atendre al que s’estableix disciplinària- ment en els estatuts de l’Associació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya.