Misió, visió i valors

MISSIÓ

Prestar serveis a les persones acollides a la nostra residència mitjançant una atenció personalitzada, integral i de qualitat fonamentada en els principis i valors del humanisme cristià, alliberant-los dels condicionaments negatius, fent de la Residència un lloc que proporcioni benestar.

VISIÓ

La Residència té com a objectiu promoure i consolidar una organització de qualitat amb capacitat d’adaptació i creixement, que pugui donar resposta a la necessitat d’una atenció humanitzada i humanitzadora de les persones grans, sent un referent en el lloc on estem ubicats.

VALORS

Valors humans:

  • Idea de servei, enfocada en el nostre cas cap als majors dependents sense distincions.
  • Compromís social / solidaritat. És la manera d’efectivar la necessitat de millorar i humanitzar la nostra societat, identificant-nos amb la filosofia del sector no lucratiu.
  • Atenció integral, a través de programes assistencials que cobreixen totes les necessitats dels residents, amb especial atenció a les dimensions física, psíquica, social i espiritual.
  • Recerca constant de benestar i satisfacció dels residents, familiars, treballadors i voluntaris.
  • Respecte als drets dels residents, a la seva llibertat i capacitat de elecció, a fomentar l’autonomia personal com a base de l’atenció integral. Els treballadors i treballadores són protagonistes fonamentals d’aquest procés. Per a ells i elles s’articula una política laboral basada en l’esperit d’equip, la conciliació de la vida laboral i familiar, l’estabilitat de plantilles i la formació continuada.

Valors cristians:

  • Atenció humana i espiritual. La posada en pràctica d’actituds positives (respecte, proximitat, empatia, confiança, etc.) per part del personal del centre i la programació d’activitats religioses a través del Programa de Pastoral són dos dels eixos transversals de la Residència.
  • Presentació dels valors ètics i morals com a integradors bàsics de la persona humana i de la seva consciència.
  • La Comunitat Religiosa són en sí els valors que fonamenten la Missió i la Visió.
  • Oferta del servei religiós per a qui ho desitgi, respectant les diferents confessions religioses i procurant fomentar l’esperança i confiança en Déu Pare que mai falla.