Reclamacions

Reclamacions i suggeriments

A més de la possibilitat de fer-ho de forma presencial al Centre, totes les iniciatives i reclamacions que es desitgin presentar es podran realitzar a través dels canals contemplats en el sistema de Gestió de qualitat del Centre:  

 • Bústies d’Agraïments-Suggeriments-Reclamacions
 • Enquestes de satisfacció anuals. 
 • Hojas Oficials de reclamacions

A més, els usuaris del centre podran informar sobre la insatisfacció amb els serveis prestats o formular iniciatives per millorar la seva qualitat a través de la presentació de queixes i suggeriments pels següents procediments:

 • Presencialment, a través del formulari disponible al centre
 • Mitjançant correu postal, a través d’escrit o del formulari, degudament signats i identificats per la persona usuària.
 • Per telèfon
 • Mitjançant correu electrònic dirigit a la unitat responsable de la carta de serveis.

Sistema de tractament de les A.S.R.

 1. En primer lloc, l’A.S.R. ha de ser registrada i codificada per Responsable de Qualitat.
 2. El Responsable de Qualitat s’encarrega de remetre al Responsable de Departament si escau i a Adreça.
 3. Coordinades dites professionals decidiran les accions a adoptar i donaran resposta a la mateixa en el termini de 10 dies hàbils.
 4. El Responsable de Qualitat mitjançant el document FO-PR-14-01 ACTUACIONS DAVANT RECLAMACIONS O QUEIXES, SUGGERIMENTS I FELICITACIONS realitzarà un informe mensual amb les A. S. R recollides i les respostes emeses, el qual queda penjat en el tauló del passadís principal.
 5. Responsable de Qualitat valorarà la idoneïtat de donar obertura a FO-PG-03-01 INFORME DE NO CONFORMITAT I/O ACCIONS CORRECTIVAS.