Dadas personals

DADES PERSONALS ADDICIONALS

RESPONSABLEINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:
En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Casal Santa Creu. Dirección: Passeig les Gorgues, 5. Codi postal 08511 L’Esquirol (Barcelona).
FINALITATTractament de les dades personals per materialitzar la relació contractual establerta amb aquesta residència.
LEGITIMACIÓEl tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part del Responsable de Tractament per donar compliment a les obligacions legals i contractuales.
ACTIVITATS DE TRACTAMENTL’entitat disposa d’un registre d’Activitats de Tractament degudament actualitzat.
DESTINATARISNo seran objecte de cessió a tercers, llevat del consentiment de la persona titular o en virtut d’una llei que així ho obligui i/o ampari. No hi ha previsió de transferències internacionals de dades, encara que és possible que per obligació legal es deban comunicar algunes dades a les autoritats administratives.
PROCEDÈNCIALes dades es recullen de les persones interessades o de qui ostenti la seva representació legal.
CONFIDENCIALITAT, MESURES DE SEGURETAT i PRINCIPI DE FINALITATLes dades seran tractades per persones sotmeses al deure de secret professional i/o confidencialitat, amb les mesures de seguretat reglamentàriament previstes i utilitzades exclusivament per a les finalitats legítimes per a les quals es recullen.
CONSERVACIÓLes dades són conservades durant els terminis legalment previstos i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació i destruïdes posteriorment.
DRETSQualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme en aquesta entitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi, davant el Responsable de Tractament a l’adreça supra esmentada.
Delegat de Protecció de Dadesdpd@hhsantacruz.org