Informació

OBJECTIUS i FINALITATS de la RESIDÈNCIA CASAL DE LA SANTA CREU

El Centre RESIDÈNCIA CASAL DE LA SANTA CREU ha adquirit el compromís de proporcionar el major de nivell de qualitat en els serveis oferts als seus clients i usuaris. Des d’aquest compromís es contemplarà com a opció preferencial l’atenció a les persones més desfavorides/depenents.

Conscients de la importància d’aconseguir els nivells de qualitat assistencial desitjats, l’Adreça crearà un clima de comunicació oberta i cooperació constant amb totes les persones implicades en el procés, posant a la seva disposició quants recursos siguin necessaris.

RESIDÈNCIA CASAL DE LA SANTA CREU és un servei social especialitzat, pertanyent a CENTRES SOCIOSANITARIS CATÒLICS DE CATALUNYA DE LA COMUNITAT DE CATALUNYA, entitat sense ànim de lucre que té com a fi afavorir la integració social de les persones majors més desfavorides, excloses o en risc d’exclusió social, millorant el benestar i la qualitat de vida de les persones majors i les seves famílies.

La RESIDÈNCIA CASAL DE LA SANTA CREU basa les seves actuacions en els següents fonaments:

Missió: el centre RESIDÈNCIA  CASAL DE LA SANTA CREU té com a missió la prestació de serveis soci-sanitaris especialitzats mitjanante una lliguinción personalitzada, integral i de qualitat a tots els residents/usuaris, fonamentat en els principios i valors de l’humanisme cristià.

Visió: La visió de RESIDÈNCIA CASAL DE LA SANTA CREU és la de promoure i consolidar una organització soci-sanitària de qualitat amb capacitat d’adaptació i creixement, i que pugui donar resposta a la necessitat d’una atenció humanitzada i humanizadora de les            persones majors.

Valors:

Valors humans:

 • Idea de Servei, enfocada en el nostre cas cap als majors dependents o en situació d’exclusió social.
 • Compromís social/Solidaritat. És la manera de fer efectiva la necessitat de millorar i humanitzar la nostra societat, identificant-nos amb la filosofia del sector no lucratiu.
 • Atenció integral, a través de programes assistencials que cobreixen totes les necessitats dels residents/usuaris, amb especial atenció a les dimensions física, psíquica, social i espiritual.
 • Cerca constant de benestar i satisfacció dels residents/usuaris, familiars, treballadors/as i voluntaris.
 • Respecte als drets dels residents, a la seva llibertat i capacitat d’elecció, al foment de l’autonomia personal com a base de l’atenció integral.
 • Els treballadors i treballadores són protagonistes fonamentals d’aquest procés. Per a ells i elles s’articula una política laboral basada en l’esperit d’equip, la         conciliació de la vida laboral i familiar, l’estabilitat de plantilles i la formació continuada.

Valors cristians:

 • Atenció humana i espiritual. La posada en pràctica d’actituds positives (respecte, proximitat, empatia, confiança, etc.) pel personal del centre, i la programació d’activitats   religioses a través del Programa de Pastoral, són dos dels eixos transversals de la Residència.
 • Els/as voluntaris/as són en si valors que fonamenten la Missió i la Visió.

ATENCIÓ INTEGRAL PERSONALITZADA

Quan ens referim a l’atenció integral personalitzada, ens referim a l’atenció cap als residents partint d’una prèvia avaluació personal dels nostres professionals. Per tant, les nostres cures van dirigits als residents d’acord a les seves necessitats, tant mèdiques, alimentoses, motrius i fins i tot psicològiques.

Entre els nostres residents hi ha diferents graus de validesa, és per això pel que l’atenció i la cura han de ser personalitzats a cadascun d’aquests diferents graus per aportar la millor qualitat de vida a cadascun d’ells.

Comptem amb diferents serveis i instal·lacions per a aquesta atenció personalitzada, entre les quals cal destacar el servei de consulta mèdica i personal d’infermeria encarregats del seguiment personalitzat de les necessitats mèdiques dels nostres residents, a més disposem d’un mòdul d’infermeria per a residents amb necessitat d’una major atenció, així com d’una sala de rehabilitació completament equipada. Altres serveis que podem destacar són, atenció psicològica, perruqueria, podólogo i servei espiritual i religiós.

La finalitat de  est a Carta de Serveis és:

 • Informar a les diferents “Parts Implicades” sobre els serveis prestats per la nostra Residència.
 • Expressar el nostre esforç per la millora del nostres serveis.
 • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
 • Possibilitar que les nostres “Parts Implicades” (usuaris, familiars…) puguin participar (opinar, expressar queixes, recomanacions, agraïments…) del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat.
DADES D’IDENTIFICACIÓ

ORGANITZACIÓ

NOM DE L’ENTITAT TITULAR: GERMANES HOSPITALÀRIES DE LA SANTA CREU

Nº DE REGISTRE: S03892

PERSONAL RESPONSABLE DELS SERVEIS QUE ESTABLEIX LA PRESENT CARTA

ADREÇA: Passeig els Gorgues, 5 08511 L’Esquirol (Barcelona)

Nom del director/a: Manoli Hidalgo.

Competències:

 1. Coordinació dels equips de treball. 
 2. Serà la responsable del bon funcionament del Centre.  Realitzarà i/o supervisarà els torns i plantilles de personal. 
 3. Vetllarà pel benestar dels residents del Centre. 
 4. Coordinarà i gestionarà les compres de subministraments. 
 5. Prendrà les decisions administratives necessàries.
 6. En general, totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin demanades i que tinguin relació amb l’Adreça del Centre

ÀREA SANITÀRIA:

Competències:

Medicina

 1. Realitzar el reconeixement mèdic als nous residents i emplenar la corresponent història mèdica i certificacions professionals, en què constaran les indicacions de tipus de vida més concorde, la rehabilitació necessària, i el tractament a seguir si fa falta. 
 2. Atendre les necessitats assistencials dels residents. Fer els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments més concordes, en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives, assistencials i de rehabilitació dels diagnòstics clínics i funcionals dels residents. 
 3. Informar als familiars sobre l’estat de salut del resident.
 4. Dirigir el programa de mobilització i rehabilitació dels residents, fixant en equip els programes a desenvolupar de forma individual i en grup. Realitzar el seguiment i avaluar els programes, conjuntament, amb l’equip format per totes les persones que intervenen. 
 5. Assistir al personal destinat al centre en els casos de necessitat i d’urgència.  Com a màxim responsable del seu departament mèdic, en el cas que el centre no pugui tractar degudament als residents, derivar-los a un centre hospitalari o de salut. 
 6. Participar en la comissió de supervisió i seguiment dels residents quant a les necessitats assistencials i de la vida diària dels residents que realitzaran en col·laboració amb el director, el treballador social, el psicòleg, i altres professionals, d’acord amb la situació física dels residents, els objectius a aconseguir i les característiques del centre. 
 7. Programar i supervisar els menús i dietes alimentaries dels residents. 
 8. Supervisar el treball del personal sanitari.
 9. Supervisar l’estat sanitari de les dependències del centre.
 10. En general, totes aquelles activitats no especificades que se li demanin, d’acord amb la seva titulació i professió.

Infermeria

Competències:

 1. Vigilar i atendre als residents, les seves necessitats generals humanes i sanitàries, especialment al moment en què aquests necessitin dels seus serveis. 
 2. Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives, específicament els tractaments. 
 3. Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura.
 4. Col·laborar amb els metges preparant el material i medicaments que hagin de ser utilitzats. 
 5. Ordenar les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció que hagi de figurar. 
 6. Atendre al resident encamado per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als malalts i subministrant directament a aquells pacients que aquesta alimentació requereixi instrumentalització (sonda nasogástrica, sonda gàstrica, etc.). 
 7. Controlar la higiene personal dels residents i també els medicaments i aliments que aquests tinguin a les habitacions. 
 8. Atendre les necessitats sanitàries que tingui el personal que treballa al centre i siguin de la seva competència. 
 9. Col·laborar amb els/as fisioterapeutes en les activitats, el nivell de qualificació de les quals siguin compatibles amb la seva titulació d’ATS/DUE, quan les seves funcions específiques ho permetin. 
 10. Realitzar les comandes de farmàcia, analítica i radiologia en aquells centres on no existeixi especialista. 
 11. Vigilar i anar amb compte de l’execució de les activitats de tipus físic rebuda pel metge, observant les incidències que puguin presentar-se durant la seva realització. 
 12. En general totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin demanades i que tinguin relació amb l’anterior.

Fisioteràpia

Competències:

 1. Realitzar els tractaments i tècnica rehabilitadora que es prescriguin. 
 2. Participar, quan se li demani, en l’equip multiprofesional del centre per a la realització de proves o valoracions relacionades amb la seva especialitat professional. 
 3. Fer el seguiment i l’avaluació de l’aplicació de tractament que realitzi. 
 4. Conèixer, avaluar i informar i canviar, si escau, l’aplicació del tractament de la seva especialitat, quan es donin, mitjançant la utilització de recursos aliens. 
 5. Conèixer els recursos propis de la seva especialitat en l’àmbit territorial. 
 6. Participar en juntes i sessions de treballs que es convoquin al centre. 
 7. Col·laborar en les matèries de la seva competència als programes que es realitzin de formació i informació a les famílies dels residents i institucions. 
 8. Assessorar als professionals que ho necessitin sobre pautes de mobilitzacions i els tractaments en els quals tinguin incidència les tècniques fisioterapeutes. 
 9. Assistir a les sessions que es facin als centres per a la revisió, el seguiment i l’avaluació de tractaments. 
 10. En general en totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin demanades i que tinguin relació amb l’anterior.

ÀREA PSICO-SOCIAL:

Psicologia

Competències:

És l’especialista en l’estudi de la conducta humana, observen el desenvolupament humà i la seva evolució intel·lectual, emotiva i social. Igualment realitza un treball de prevenció d’alteracions psíquiques i problemes de socialització, aplicant teràpies tant individuals, com de grup, a aquelles persones que presenten problemes psicològics d’origen divers.

FUNCIONS:

 1. Realitzar els tractaments psicoterapéuticos, tant individuals com de grup a tots els residents. 
 2. Seguiment i avaluació de l’aplicació del tractament que es realitzi.
 3. Dirigir amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració de les valoracions psicològiques i en l’atenció que precisin els residents. 
 4. Realitzar el programa d’estimulació cognitiva. 
 5. Fomentar la integració i participació dels residents en la vida del centre i en l’entorn. 
 6. Docència i accions formatives relacionades amb l’àmbit de la psicologia.

Educador Social

Competències:

 1. Conèixer, proposar i fer operatius els processos d’intervenció cultural en els seus vessants de gestió i educativa. 
 2. Establir relacions entre els àmbits cultural i educatiu amb els processos socials i econòmics. 
 3. Accedir a les fonts d’informació i procediments per obtenir recursos necessaris i engegar processos culturals. 
 4. Coordinació amb professionals de diversa qualificació a l’hora de dissenyar i implementar estratègies d’intervenció cultural. 
 5. Execució i pressupost de projectes i programes varis, així com realització dels informes i avaluacions pertinents. 
 6. Realització de programes i projectes específics. 
 7. Fomentar el desenvolupament integral dels residents mitjançant l’acció lúdic-educativa. 
 8. Desenvolupar i executar les diverses tècniques d’animació, individuals i/o grupales, que impliquin als residents en l’ocupació del seu temps lliure i promoure així la seva integració i desenvolupament grupal. 
 9. Motivar als residents davant la importància de la seva participació per aconseguir la seva integració i relació positiva amb l’entorn. 
 10. Responsabilitat davant qualsevol incidència que sorgeixi, en qualsevol tipus de labor pròpia o dels animadors socioculturals. 
 11. Reunions periòdiques amb la resta de l’equip, així com amb els responsables dels diferents centres on es realitzi la labor d’animació sociocultural. 
 12. Coordinació del voluntariat i alumnes /as en pràctiques d’animació sociocultural. 
 13. Docència, xerrades i ponències que guardin relació amb aquesta categoria professional.  
 14. Participar en el pla general d’activitats i pressupostos dels diferents centres. 
 15. Coordinar els grups de treball, activitats i pressupostos d’animació sociocultural. 
 16. Comunicar al seu immediat les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de les seves funcions. 
 17. En general totes aquelles activitats no especificades anteriorment i que tinguin relació amb l’anterior.

Treball Social

Competències:

 1. Planificar i organitzar el treball social del centre mitjançant una adequada programació d’objectius i racionalització del treball. Col·laborar i realitzar aquells estudis encaminats a investigar els aspectes socials relatius als residents. 
 2. Executar les activitats administratives i realitzar els informes socials dels residents i els que li siguin demanats per l’adreça del centre, facilitar informació sobre els recursos propis, aliens i efectuar la valoració de la seva situació personal, familiar i social. 
 3. Realitzar els tractaments socials mitjançant el servei social de cada cas i de grup a tots els residents. 
 4. Fomentar la integració i participació dels residents en la vida del centre i del seu entorn. 
 5. Participar en la preparació i engegada de programes d’adaptació dels residents al centre. 
 6. Coordinar els grups de treball i activitats d’animació sociocultural. 
 7. Participar en la comissió tècnica. 
 8. Realitzar les gestions necessàries per a la resolució de problemes socials que afectin als residents principalment amb les entitats i institucions locals. 
 9. Participar, amb l’equip multiprofesional o departament mèdic en l’elaboració de les orientacions o de l’atenció que necessitin els residents. 
 10. Participar en l’assignació i canvi d’habitacions i taules del menjador amb el departament d’infermeria i l’adreça. 
 11. Visitar als residents malalts. 
 12. En general, totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin demanades i que tinguin relació amb l’anterior.
RELACIÓ de SERVEIS PRESTATS

Servei d’Atenció Integral

Corresponen a aquesta àrea les funcions tècnic assistencials encomanats a cura dels usuaris. 

Servei de desenvolupament personal: Proporciona els suports necessaris per al desenvolupament de les activitats de la vida diària, mantenir o millorar l’autonomia Atenció a la dependència i capacitat funcional: suport i manteniment de les capacitats instrumentals, per participar en activitats que facilitin la seva inclusió social des de la perspectiva del model de qualitat de vida.

Unitat de Suport Personal i Psico-social

Atenció Psicològica: Programes d’intervenció en funcions cognitives (psicoestimulación, entrenament de la memòria, orientació en la realitat).

Intervenció Social i comunitària, Informació, participació, tramitació de recursos i ajudes tècniques, ajudes per a gestions de caràcter personal. 

Servei de Promoció de la salut:

 • Atenció Mèdica: Preventiva, General (tractaments, medicació, seguiment), valoració nutricional i assessorament mèdic a usuaris i famílies.
 • Atenció d’Infermeria: Desplegament i seguiment del pla d’Atenció Individualitzada: Preventiva, tractaments, seguiments, cures, control i gestió de la medicació, gestió del material sanitari, assessorament a usuaris i famílies.
 • Fisioteràpia: Manteniment d’habilidades motrius i rehabilitació, mobilitzacions passives, rehabilitació individualitzada i rehabilitació grupal.
 • Teràpia Ocupacional: Manteniment i adaptació d’Activitats bàsiques i instrumentals, ocupacionals i d’oci.

Cada usuari comptarà amb un Pla de Suports, que s’integra al Programa d’Atenció Individualitzat, (P.A.I) desenvolupat per l’Equip Interdisciplinari, així com els seguiments, projecte de vida i propostes d’intervenció.

Periòdicament s’avaluarà aquest Programa Individual amb l’objectiu d’efectuar les actualitzacions necessàries, en funció de les circumstàncies de cada usuari.

Les famílies, o tutors dels usuaris, participen i consensuan aquests programes i seguiments, així com les actuacions bàsiques assistencials i socials que es desenvolupen al Centre.

Àrea de Serveis Generals:

Correspon a aquesta àrea les funcions que es deriven de les activitats encomanades a les Unitats d’ella depenents:

 • Recepció, Control, Comunicacions i vigilància.
 • Cuina: Elaboració de dietes especials, control dietètic dels aliments i supervisió d’higiene i manipulació d’aliments -Neteja.
 • Manteniment.
 • Bugaderia.

Àrea d’Administració.

Correspon a aquesta unitat:

 • La conservació i actualització dels Expedients Administratius dels residents i personal.
 •  La tramitació administrativa dels recursos humans i materials necessaris per a la prestació dels serveis.
 • La gestió dels recursos econòmics i del pressupost assignat al Centre.
 • El suport administratiu a l’Adreça i a les altres Àrees funcionals.

Altres prestacions complementàries:  

 • Perruqueria i podologia.
 • Serveis religiosos
 • Voluntariat

Els serveis estan interrelacionats i el funcionament del Centre, es basa en procediments transversals que impliquen a tots ells en el context de treball en equip.

INFORMACIÓ de CONTACTE

ADREÇA: Passeig els Gorgues, 5 08511 L’Esquirol (Barcelona)

TELÈFON: 938568051

CORREU ELECTRÒNIC: direcciocasal@fundacionhumanitate.org  tsocialcasal@fundacionhumanitate.org

HORARIS D’ATENCIÓ Al PÚBLIC: de Dilluns a Divendres de 10 a 13h i de 16 a 18h

El Centre presta serveis 24 hores al dia, els 365 dies de l’any.

Horari de visites: 24 hores al dia es prega respectin les hores de menjar i descans.

HORARI D’INFORMACIÓN: De dilluns a divendres, de 09:15h. a 18h.

PLÀNOL D’UBICACIÓ:

La Residència CASAL DE LA SANTA CREU està situada en ADREÇA la titularitat de la qual és ostentada per GERMANES HOSPITALÀRIES i està gestionada per l’entitat sense ànim de lucre FUNDACIÓ SUMMA HUMANITATE.

Situada en el nord de la comarca d’Osona, dins del poble de l’Esquirol, sent considerat el mateix com a rural. Connectada amb els serveis públics del poble així com centre d’atenció sanitària, ajuntament i centre social del poble.

L’edifici disposa d’un ampli jardí posterior adaptat a persones amb mobilitat reduïu.

Disposa de 4 plantes:

 • Planta baixa: zones comunes tals com a menjador, sales, gimnàs, perruqueria, zona tanatori, cuina i zones internes del personal del centre com a vestuaris, serveis i zona bugaderia. Recepció, despatxos tècnics i adreça, infermeria general i capella.
 • Planta primera: 26 habitacions (7 individuals) totes amb bany geriàtric. Sala petita, banyo geriàtric comunitari, accés a la capella, infermeria i magatzem.
 • Planta segona: 25 habitacions (10 individuals) totes amb bany geriàtric. Sala ACP gran, cuina per a usuaris i famílies, infermeria, magatzem.
 • Planta tercera: biblioteca-zona de visites i banyo geriàtric

El centre disposa de dos ascensors, sent un de capacitat àmplia (camillero)

Amb un total de 58 places, és una residència per a persones majors, i el principal objectiu és donar una atenció integral dins d’un ambient familiar.

TRANSPORT PÚBLIC

 • AUTOBÚS: si
 • METRE: no
 • SERVEI DE TAXIS:  si
DRETS DELS USUARIS EN RELACIÓ AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Els residents del centre gaudiran dels següents drets:

 1. A considerar la residència com a domicili habitual amb caràcter general.
 2. A accedir a la informació adequada sobre els seus drets i deures com a residents.
 3. A la intimitat personal i respecte a les seves pertinences i hàbits de vida que no siguin perjudicials per a elles i per a la bona marxa del centre.
 4. A un tracte correcte per part del personal del centre i de la resta de residents, sense discriminació per sexe, edat, raça, ideologia o religió
 5. A mantenir relacions amb els seus familiars i afins respectant les normes del centre.
 6. A una alimentació adequada a les seves necessitats, elaborada segons principis dietètics, contemplant-se l’elaboració de dietes especials per a aquelles patologies que sí ho requereixin, hàbits, aliments restringits, preferències i al·lèrgies, i publicitando el menú en el tauler d’anuncis.
 7. A la llibertat de credo i pràctica religiosa. Mantenint la vida cultural, social o política
 8. A la confidencialitat del seu expedient clínic i social i altres aspectes de la vida privada.
 9. A conèixer la seva història sociosanitària.
 10. A la llibertat de sortir i entrar en la residència prèvia comunicació i ser visitada lliurement durant les 24 hores del dia.
 11. A participar en el funcionament del centre a través dels òrgans de representació de les residents.
 12. A rebre informació completa sobre l’organització del centre, les seves condicions, normes i informació rellevant per a la seva estada
 13. A participar en les activitats, i formar part dels grups que es constitueixin en la mesura del possible d’acord als coneixements i la pròpia experiència de cadascun
 14. A triar i ser triada com a representant de les residents en el Consell de la Residència.
 15. A manifestar a les persones responsables del centre, queixes, reclamacions, peticions i propostes que considerin oportunes.
 16. A fer ús dels serveis del centre de forma adequada, prèviament establerta, existint FULLES DE RECLAMACIONS a la seva disposició.
 17. A estar informats i decidir sobre la participació en estudis i recerques.
 18. A conèixer als professionals del centre a saber a qui dirigir les preguntes o sol·licitar informació
 19.  A rebre la informació oportuna sobre tractaments i programes, coneixent prejudicis i beneficis, i possibles alternatives

Obligacions 

Són deures dels residents:

 1. De conèixer i complir les Normes de Règim Interior del Centre.
 2. De respectar l’ideari catòlic de la Residència.
 3. De contribuir econòmicament en la forma prevista en la sol·licitud i contracte.
 4. De mantenir les normes elementals de convivència, higiene i decoro.
 5. De col·laborar amb el personal que li atén a fi de fer la seva estada i la de les seves companyes el més agradable possible.
 6. A tractar amb el màxim respecte a les altres residents i al personal laboral del centre.
 7. De respectar la intimitat, el repòs i tranquil·litat de les residents, sobretot en les hores dedicades al descans.
 8. D’integrar-se en la convivència del centre, considerant la residència com la seva pròpia llar.
 9. A col·laborar en la conservació de la residència, fent un bon ús de les seves instal·lacions.
 10. A proporcionar al centre una informació certa i fidedigna en aquells temes que siguin necessaris per a la bona marxa del mateix.
 11. La Fundació, sent l’òrgan que regenta el centre, es reserva el dret de trasllat de la resident, bé per les seves condicions físiques o psíquiques (a criteri del facultatiu del centre o del Servei Valencià de Salut), a qualsevol altre centre que reuneixi les condicions d’atenció a la resident mitjançant comunicació anticipada a la resident i els seus familiars.
 12. Deure signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries propostes, una vegada el resident ha estat totalment informat.
 13. Acatar i complir les resolucions sancionadores fermes per infraccions comeses en la condició de resident.
RELACIÓ NORMATIVA       

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA DE FUNCIONAMENT (decret 49/2005 de 23 de juny)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE

Norma UNEIX 93200 “Carta de Serveis, requisits” d’abril de 2008.

De caràcter general

Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 (BOE de 29 de desembre).

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre (BOE de 2 d’octubre), del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 18.7 del Decret 284/1996 de 23 de juliol de regulació del Sistema Català de Serveis Socials modificat pel Decret 176/2000 de 15 de maig de mutu acord.

A. Persones majors

Ordre de 16 de maig de 1985 (BOE de 29 de maig), per la qual s’aprova l’estatut bàsic dels centres de tercera edat.

Reial decret 117/2005, de 4 de febrer (BOE de 5 de febrer), pel qual es crea i regula el Consell Estatal de les Persones Majors.

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials modificat pel Decret 176/2000 de 15 de maig.

B. Autonomia personal i dependència

Llei 39/2006, de 14 de desembre (BOE de 15 de desembre), de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i normativa de desenvolupament.

Reial decret 174/2011, d’11 de febrer (BOE de 18 de febrer), pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol (BOE de 14 de juliol), de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Resolució de 13 de juliol de 2012 (BOE de 3 d’agost), de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l’acord del Consell Territorial del sistema per a la millora del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència.

Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre (BOE de 31 de desembre), pel qual es regulen les prestacions del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

C. Sanitàries

No estan fixades.

FORMES de PARTICIPACIÓ

L’òrgan de participació de les residents al Centre s’efectuarà a través del CONSELL D’USUARI@S que es reunirà almenys una vegada al trimestre en sessió ordinària i en sessió extraordinària quantes vegades s’estimi oportú i els temes a tractar ho requereixi.

Composició

Es constituirá un Consell d’Usuari@s format per totes les residents, entre les mateixes es triarà a una representant, la qual haurà de ser renovada o reelegida cada dos anys. Aquesta representant servirà de nexe d’unió entre les altres residents i la junta rectora de la residència, o en defecte d’això la directora.

Funcions del consell d’usuàries i els seus membres

 1. Informar les queixes, peticions, suggeriments i propostes que li siguin transmeses pels usuaris i tractar-les en el Consell.
 2. Elevar a l’adreça del centre les propostes que s’estimin per al bon funcionament del mateix.
 3. Mantenir degudament informats als usuaris de tot allò que pugui afectar-los.
 4. Fomentar i col·laborar en el desenvolupament dels programes d’activitats del centre.
 5. Estimular la solidaritat entre les usuàries impulsant i procurant la integració en la comunitat.
 6. Fomentar les relacions de convivència de les usuàries al centre.
 7. Qualsevol altra que es desprengui de la seva naturalesa com a òrgan assessor, de participació i col·laboració.

Procés d’elecció dels membres del Consell d’Usuari@s

L’adreça del centre establirà els mitjans necessaris per al bon desenvolupament de les eleccions. Es nomenarà un responsable que atendrà totes aquelles gestions que es derivin del procés electoral.

El Consell d’usuaris tindrà caràcter bianual, passat aquest període es convocaran noves eleccions, la data de les mateixes es farà pública almenys amb 15 dies d’antelació.

En cas de renúncia o vacant per qualsevol motiu, la representació passarà a ostentar-la la següent més votada dins del seu grup i així successivament.  Els empats es resoldran a favor de la més antiga com a usuària del centre i en cas de persistir l’empat la representació de les usuàries correspondrà a la resident de més edat.

De cadascuna de les eleccions al Consell d’Usuàries, l’entitat titular aixecarà un acta que serà signada pels seus representants i un membre del Consell sortint en representació de les usuàries triada pel mateix a aquest efecte.

Funcionament intern del Consell d’Usuàries

            El Consell es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada al trimestre. En sessió extraordinària podrà reunir-se quantes vegades s’estimi oportú i la urgència dels temes a tractar ho requereixin. De totes les reunions del Consell s’estendran les corresponents actes.

La representació de les usuàries en el Consell no podrà ser delegada.

En cada sessió constitutiva del Consell resultant de les eleccions celebrades serà designat un President i un Secretari. El President efectuarà les convocatòries i dirigirà les sessions, el Secretari estendrà acta de les mateixes.